Identiteit van De Dadelpalm

“Helpt elkander in het verrichten van het goede en godsvrucht. En helpt elkander niet in het verrichten van de zonde en agressie.”      

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Identiteit van

onze school

De Dadelpalm wordt een basisschool op islamitische grondslag in sha' Allah. Dit betekent dat de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven sterk is geïnspireerd door islamitische normen en waarden.  Wij geloven dat de islamitische principes van rechtvaardigheid, barmhartigheid, excellent gedrag en streven naar perfectie in alle handelingen van grote toegevoegde waarde zijn voor onze samenleving. 

Hoe ziet dat eruit

in de praktijk?

Op De Dadelpalm worden gedragingen en omgangsvormen gevormd door de profetische opvoeding, ook wel ‘’tarbiyah’’ genoemd. Het vertrekpunt daarbij is rechtvaardigheid in alle facetten van omgang en in het leven. Zo zijn pesten, roddelen en liegen allemaal voorbeelden van onrecht wat een ander wordt aangedaan. School breed schenken we hier aandacht aan door onder andere godsdienstlessen, waarin we zorgvuldig gekozen lesmethoden gebruiken.

Verder geven we islamitische identiteit op De Dadelpalm onder andere vorm middels;

  • Openings- en afsluitingsrecitatie van de dag

  • Smeekbeden voor- en na het eten

  • Het gezamenlijke gebed

  • Vieringen van islamitische feestdagen

  • Kledings- en gedragsvoorschriften voor zowel leerkrachten en leerlingen

  • Aangepaste traktatieregeling

  • Inrichting en aankleding van de school

  • Inzameling voor goede doelen

 


IBS De Dadelpalm staat open voor iedereen die zich kan vinden in onze manier van werken en met elkaar omgaan. De identiteit van de school vindt zijn oorsprong in het geloven in Allah (de verhevene) en in De Koran. We vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en kan ontwikkelen tot een zelfbewuste en zelfstandige moslim. We leren kinderen zichzelf en elkaar te respecteren en adequaat om te gaan met verschillen. Zo zijn wij ervan overtuigd dat diversiteit een verrijking, en vooral een kans is om van elkaar te leren. 

 

‘’O’ mensheid Wij hebben jullie geschapen uit man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen..’’  

(De Koran 49:13)

Jongen die op een bord schrijft