Onderwijsvisie van De Dadelpalm

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.
(Pippi Langkous)

Hoe we samen willen leren

op De Dadelpalm

Innovatief en kwalitatief onderwijs op islamitische grondslag, waarbij we kinderen voorzien van de juiste handvatten om zich te kunnen ontplooien tot de besten van hun generatie! 

Een leven lang leren

De Dadelpalm is een toekomstige basisschool op islamitische grondslag in de gemeente Amsterdam. Wij willen onderwijs en opvang gaan faciliteren aan kinderen van (4-12 jaar) en bieden voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan de jongsten (2-4 jaar) in onze gemeente. Wij zijn een school die met passie, expertise en gedrevenheid onderwijs verzorgt aan alle kinderen, waarvan de ouders/verzorgers zich kunnen vinden in de manier waarop wij werken, met elkaar omgaan en gezamenlijk onderwijs vormgeven. 

Vanuit de Islamitische gemeenschap in Amsterdam Geuzenveld en omgeving klinkt al enige tijd de roep voor een basisschool op islamitische grondslag. De Dadelpalm is een jonge en dynamische school die gehoor geeft aan deze oproep, en verschillende onderwijsconcepten en visies samenbrengt. Hierbij ligt focus altijd op het maximaliseren van de onderwijsopbrengsten, met het in acht nemen van de capaciteiten en aanleg van ieder kind. Ons team streeft ernaar om elk kind mede-eigenaar te maken van hun eigen leerproces door hen de juiste kennis, vaardigheden en leergedrag aan te leren. Om hen zo in staat te stellen een leven lang te leren en zich te ontwikkelen. 

 The first word revealed to our Prophet Muhammad (Peace Be upon Him) from Allah SWT was “Iqra” which means to Read! To seek knowledge! Educate yourselves!

De juiste lesmethoden en onderwijstechnieken

Bewezen kwalitatieve lesmethoden en onderwijstechnieken. Onze school maakt in eerste instantie gebruik van lesmethoden die voorzien in de kern- en leerdoelen, zoals die zijn opgesteld door het ministerie van onderwijs. Daarnaast houden wij de actuele ontwikkelingen van lesmethoden nauw in de gaten en passen, indien nodig, de lesmethoden aan. Zodoende maken onze leerlingen gebruik van geactualiseerde lesmaterialen. Onderwijstechnieken zijn van essentieel belang voor het opnemen en vasthouden van kennis die middels de methodes wordt voorzien. Daarom maken wij onder andere gebruik van het EDI-model. Dit houdt in dat leerkrachten het model zijn voor de wijze waarop wordt geleerd. De leerkracht (als expert) laat zien en doet voor hoe hij/zij de lesstof opneemt. De leerlingen volgen dezelfde stappen en komen zodoende tot leren. Wanneer 80% van de leerlingen de instructie heeft begrepen, gaat de leerkracht gedifferentieerd verder met de overige leerlingen door dezelfde lesstof op gesimplificeerde wijze aan te bieden.

Geloven in de kracht van de leerkracht

Onze leerkrachten hebben de kwaliteiten om goed onderwijs te verzorgen, hebben oog voor individuele leerlingen in de klas en stemmen hun onderwijs aanbod in grote mate af op de behoefte van kinderen. Als team komen zij wekelijks bijeen, leren van de ‘best practices’ en gaan daarmee aan de slag in hun eigen klas. Deze werkwijze resulteert in een opwaartse spiraal van kennis en vaardigheden bij onze onderwijsprofessionals.

Heldere en duidelijke schoolregels

Heldere en duidelijke regels vormen de basis van de orde en structuur van ons onderwijs. Zo gepersonaliseerd als ons onderwijsaanbod is op het gebied van leerontwikkeling, zo statisch zijn onze regels op school. Het team ziet er gezamenlijk op toe dat alle regels en afspraken goed worden nageleefd. Echter doen zij dit niet alleen, maar samen met de kinderen. Wij geloven in een schoolcultuur waar kinderen worden beloond voor goed gedrag en het uitdragen hiervan. Leerlingen adviseren elkaar het goede en wijzen het slechte, op een respectvolle manier, af.

Barmhartigheid en mededogen

Tot slot een ander belangrijk fundament van onze onderwijsvisie; op onze school gaan we uit van barmhartigheid en mededogen. Dit betekend dat we liefde en mededogen hebben voor onszelf, elkaar en onze omgeving. Het liefhebben van onszelf, het steunen van goede doelen en het zorgen voor een geordende en schone omgeving zijn daar allemaal onderdeel van. Onze onderwijsvisie gaat uit van een alomvattende aanpak. Dit betekent dat het belang van leerontwikkeling, gepaard gaat met wijsheid en goede manieren. Enkel dan kunnen we spreken over een succesvolle ontwikkeling die onze kinderen klaarstoomt voor een glansrijke toekomst!  

Schoolkinderen